חיפוש באתר
 

אודות

​​רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") הוקמה בשנת 1977 כתאגיד ציבורי מכוח חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז - 1977 (להלן: "חוק הרשות"). החוק קובע את מבנה הרשות, תפקידיה והסמכויות המוקנות לה כתאגיד סטטוטורי ציבורי. 

 תפקידי הרשות על פי סעיף 5 (א) לחוק:

  1.  "להחזיק, להפעיל, לפתח ולנהל את שדות התעופה המפורטים להלן ולתת בהם שירותים נלווים לכל הפעולות  האלה".
  2.  "לתכנן ולהקים שדה תעופה שנקבע בתוכנית אב של שדות התעופה שאישר שר התחבורה - על פי הוראות שר התחבורה שיינתנו לה לאחר התייעצות עם המועצה".
  3. לנקוט אמצעים לביטחונם של שדות התעופה של הרשות ושל בני האדם, הטובין, כלי הטיס, המבנים, המתקנים והציוד שבהם, בהתאם להוראות שר התחבורה.
  4. לתת בשדה תעופה צבאי ... שירותים שעליהם יורה שר התחבורה בצו ..."
    סעיף 5 (ב) מוסיף וקובע כי: "בנוסף על שירות שהרשות תיתן על פי סעיף קטן (א) רשאית היא לתת שירותים אחרים בשדות התעופה של הרשות או בקשר אתם שניתן לתתם אגב מילוי תפקידיה כאמור."
    בסעיף 5 (ג) לחוק נקבע כי: "במלאה את תפקידיה ובמתן שירותים לפי סעיף זה, תונחה הרשות בעקרונות קידום התובלה האווירית ופיתוחה, יעילות תפעול שדות התעופה של הרשות והשגת הרמה הנאותה של בטיחות הטיסה ושמירתה".
    בסעיף7  לחוק נקבע כי: "קו מנחה בפעולות הרשות יהיה לנהל את כלל שדותיה ועד כמה שניתן - כל שדה תעופה משדותיה - על יסוד חישובים כלכליים וכמפעל הנושא את עצמו."