חיפוש באתר
 

תנאי שימוש באפלקציה

1. כללי
1.1. אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש באפליקציית רשות שדות התעופה (להלן בהתאמה: "הרשות" ו-
       "האפליקציה"). בהיכנסך לאפליקציה, וטרם תבצע פעולה כלשהי בעזרת האפליקציה, שימוש בשירות או 
       במידע כלשהו הקיים באפליקציה ו/או ביישומיה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן
       (להלן: "תנאי השימוש").

1.2. כניסה לאפליקציה ו/או שימוש בשירותים, ביישומים ו/או במידע המוצגים בה, תהיה כרוכה בלחיצה על הלחצן
       "אני מסכים", אשר מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן, ובעשותך כן הנך מצהיר
       כי קראת את תנאי השימוש, הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

1.3. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון
       רבים במשמע, וכן להיפך.

1.4. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך
       במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם.

1.5. ניתן לשלוח משוב על השימוש באפליקציה לדוא"ל: PniyotNatbag@iaa.gov.il.

2. רישום לאפליקציה
2.1. הרישום לאפליקציה יכול להתבצע בצורה אנונימית או שמית. עם לחיצת הלחצן "אני מסכים", המשתמש
       מסכים באופן מלא כי האפליקציה תאסוף מידע לגבי מכשיר הטלפון שממנו בוצע הרישום (בין היתר מידע
       גיאוגרפי, ומספר סידורי של המכשיר) בין אם הרישום בוצע בצורה אנונימית או שמית.

2.2. במידה שהמשתמש אינו מסכים לאסיפת המידע הטכני כאמור, מוזמן הוא לא להתקין את האפליקציה על
       מכשירו הסלולרי. המשתמש תמיד יהא רשאי להסיר את האפליקציה ממכשירו הסלולרי בכל עת או על ידי
       שימוש באפשרות ההסרה המובנית במערכת ההפעלה הסלולארית שלו. עם השלמת תהליך ההסרה, לא
       יהיה עוד באפשרות הרשות לאסוף מידע לגבי מיקומו של המשתמש או מידע טכני אחר. המשתמש מוותר
       מראש ויהא מנוע ומשותק מלעלות כל טענה, תביעה או בקשה נגד הרשות בקשר לשמירת המידע הטכני
       כאמור בידי הרשות.

2.3. תהליך ההרשמה לשירות הרשות הינו פשוט ואינו כרוך בעלות או בהתחייבות כלשהי. את הרישום יש לבצע
       באמצעות האפליקציה. הרשות שומרת לה את הזכות לשנות את אופן הרישום לאפליקציה בעתיד, והכל לפי
       שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי הצורך לידע את משתמש הקצה.

2.4. ככל שהמשתמש בחר לבצע רישום שמי, המשתמש יידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם מלא ותחומי עניין.
       עם לחיצת על הלחצן "אני מסכים", וככל שהרישום הינו שמי, המשתמש מסכים באופן מלא למסור מידע אישי
       אשר יישמר על ידי הרשות בהתאם לתנאי שימוש אלה ולהוראות החוק.

2.5. בכפוף למדיניות הפרטיות להלן, הרשמתו של המשתמש לאפליקציה והזנת נתונים על ידו בשירותי
       האפליקציה השונים, מהווה הסכמה מצדו לקבלת הודעות ועדכונים במסגרת האפליקציה מטעם הרשות ו/או 
       מי מטעמה.

2.6. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה
       ברצונו ובהסכמתו של המשתמש.

2.7. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן במסגרת ההרשמה לאפליקציה ו/או כל
       עדכון שייערך למידע שנמסר על ידו, הנו נכון, אמין, מלא ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את 
       המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן,
       במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות. המשתמש באפליקציה מצהיר כי הינו כשיר לבצע
       פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא
       אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. המידע שמסר המשתמש וכן מידע
       נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של הרשות ויעשה בו שימוש כמפורט במדיניות פרטיות ובהתאם
       להוראות כל דין.

2.8. המשתמש מודע לכך כי כל מידע (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ) שיימסר לידי הרשות ו/או
       ייאסף על ידי הרשות ו/או האפליקציה יישמר במאגר המידע של הרשות ו/או כל מי מטעמה, אשר רשום
       בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). נודע למשתמש כי יהא הוא זכאי
       לעיין ולבקש את תיקונו של המידע שנשמר עבורו במאגר האמור, ובהתאם להוראות החוק. כאמור לעיל,
       מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשיים של המשתמש. המשתמש מוותר מראש ויהא מנוע מלעלות
       כל טענה, תביעה או בקשה נגד הרשות בקשר לשמירת המידע האמור במאגר המידע של הרשות.

2.9. המשתמש מודע לכך כי הרשות תאסוף מידע עבורו על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של
       האפליקציה המוצגת למשתמש) את האפליקציה, ו/או את השירותים, המידע והתכנים המוצעים באפליקציה
       וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר לשירותים ו/או מידע חדש ו/או מבצעים המוצעים על ידי הרשות, מי
       מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים;

2.10. הרשות רשאית לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים
         שלישיים, לרבות מפרסמים הקשורים לאפליקציה וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.

3. קבלת הודעות מתפרצות (Push Notifications)
3.1. כחלק בלתי נפרד מהשירות, ובכפוף לתמיכת מכשירך, תשלחנה למכשירך הודעות מתפרצות                
       (Push Notifications) ההצטרפות לשירות מהווה הסכמה מצדך כי הנך מעוניין בקבלת הודעות מתפרצות ו
       בין היתר, הודעות שיווקיות, תפעוליות, לרבות תוכן הכולל הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות
       מרשות שדות התעופה.

3.2. במהלך השימוש באפליקציה, ובמנגנונים המהווים חלק מהאפליקציה, יועברו למשתמש הודעות / עדכונים על
       פי בקשתו. הודעות / עדכונים אלו יכולים להגיע בדרכים שונות בתוך האפליקציה, ובכלל זאת באמצעות
       הודעות מתפרצות, הן באמצעות מנגנון שליחה מתוך האפליקציה, והן בשימוש במערכת המובנה של מערכת
       ההפעלה. לאור האמור, ייתכן ותקבלו הודעת לגבי האפליקציה גם כשהאפליקציה סגורה או כבויה, וכל זאת
       היה והמשתמש אישר הפעלת מנגנון זה במכשיר שבידיו.

3.3. משתמש שאינו חפץ לקבל הודעות / עדכונים באמצעות הודעות מתפרצות, וככלל זה כל הודעה אחרת שיש
       והאפליקציה תיידע בעתיד דרך מנגנון זה, – יוכל להשבית פונקציה זו באמצעות שינוי הגדרות באפליקציה
       ולבקש שלא לקבל הודעות, או לחלופין, בשינוי ההגדרה ברמת המכשיר הנייד, בכפוף לתמיכת מערכת
       ההפעלה של המכשיר.

4. המידע והתכנים באפליקציה
4.1. התכנים הכלולים באפליקציה (לרבות, ללא הגבלה, כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה ו/או טקסט ו/או תמונה ו/או
       צליל ו/או קטע וידאו לרבות עיצוב גרפי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים (להלן: "התוכן" או "התכנים"), וכן
       סימני המסחר והלוגו (להלן: "סימני המסחר") שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי הרשות ו/או על
       ידי מי מטעמה, הינם בבעלותה הבלעדית של הרשות, או שהרשות היא בעלת זכות שימוש בהם בהתאם
       לרישיון מבעלי הזכויות.

4.2. באפליקציה מוצגים, בין היתר, מידע ו/או מוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים (להלן: "צדדים שלישיים").
       הרשות איננה מתחייבת להציג ו/או לשלב מידע מסוים של צדדים שלישיים שנמסרו לה על ידם.

4.3. כמו כן, המידע, התכנים ו/או המוצרים המוצגים באפליקציה שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים
       שלישיים, אינם בבעלותה של הרשות, אינם מוצעים על ידה, אינם באחריותה, והנם באחריותם הבלעדית של
       אותם צדדים שלישיים.

4.4. המידע, המוצרים והתכנים (להלן: "החומר המוצג") המוצגים באפליקציה, מוצגים כפי שהם (As Is). כוונת
       הרשות היא שהתוכן המופיע באפליקציה יהיה נכון ומדויק ככל האפשר ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם או מדויק 
       ולחילופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. הרשות אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו
       ביחס לתכנים המוצגים באפליקציה ו/או אשר נשלחו למשתמשים במסגרת עדכונים ו/או הודעות הן מטעמה
       והן מטעם צדדים שלישיים כאמור.

4.5. למען הסר ספק מובהר כי מידע המצוי באפליקציה ו/או עדכונים ו/או הודעות אשר ימסרו למשתמשים על ידי
       הרשות ו/או מי מטעמה בקשר לשירותים השונים הזמינים באפליקציה, לא יגרע מאחריותם של המשתמשים
       לבדוק את נכונות המידע באתרים הרשמיים הרלוונטיים לאותו עדכון ולא יחליף מידע כאמור.

4.6. כל שימוש בתוכן יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד
       הרשות בקשר לתוכן, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן
       של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

5. קישורים באפליקציה (להלן: "Link" או "קישורים")
5.1. באפליקציה זו יכול ויהיו קישורים לאתרים אחרים ולמידע המצוי בידי צדדים שלישיים. ההוראות שלהלן
       תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהם כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

5.2. הרשות אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

5.3. הרשות לא תהא אחראית לכל מעשה ו/או מחדל, מכל סוג שהוא, שיוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי
       כלשהו ו/או שמקורה בקישור כאמור, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או פנה לצד השלישי
       באמצעות ה- Link מהאפליקציה.

5.4. זאת ועוד, הרשות לא תהא אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי כתוצאה בין היתר
       משימוש ב- Link, ולא תהא אחראית לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים ו/או המידע הניתנים ו/או מוצעים
       למשתמש על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי השימוש באפליקציה ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר
       אחר שמציע צד שלישי כלשהו.

6. הגבלת אחריות
6.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באפליקציה וכן לא
       תישא באחריות לשינויים בחומר המוצג שנעשו על ידי משתמש ו/או כל צד ג'. כמו כן, הרשות לא תישא
       באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באפליקציה.

6.2. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים ושירותים, המוצגים או
       המפורסמים באפליקציה ייעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

6.3. הרשות לא תהא אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו
       במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה משימוש באפליקציה.

7. זכויות קניין רוחני
7.1. אין לעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויותיה ו/או קניינה הרוחני של הרשות, כמפורט בסעיף ‎3.1
       לעיל, לרבות פעולות כמו תרגום לשפות אחרות, הנדסה לאחור (reverse engineering), לשחזר לשפה
       עילית (de-compile), לשחזר לשפת סף (disassemble), לשנות, ליצור נגזרות עבודה המבוססות על
       האפליקציה, או לשנותה בכל דרך אחרת שהיא או לנסות ולבצע שימוש באפליקציה או בחלק ממנה למטרות
       זדון.

7.2. חל איסור לעשות שימוש בסימני המסחר הרשומים והלא רשומים של הרשות כפי שמוצגים באפליקציה.

7.3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האפליקציה לרבות בחומר
       המוגן ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הרשות.

8. מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין.

9. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באפליקציה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

מדיניות פרטיות

1. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באפליקציה, הנם
    לסקור, בין היתר, את האופן שבו תעשה הרשות שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים ו/או במידע
    שנאסף על ידה בעת השימוש באפליקציה וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע בתוכן המצוי
    באפליקציה ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותם.

2. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב
    אחרת.

3. הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לאפליקציה, או אשר ייאספו על ידי האפליקציה כחלק ממנגנון
    הרישום, יישמרו במאגר מידע של הרשות. יובהר כי המשתמש לא מחויב על-פי חוק למסור את המידע האמור 
    ומסירה זו תלויה בהסכמתו וברצונו החופשיים. הכניסה לאפליקציה והלחיצה על הלחצן "אני מסכים" מהוות
    הסכמתו של המשתמש למסור את המידע האישי הנדרש על ידי האפליקציה וכן הסכמתו לאסיפת המידע הטכני
    ממכשירו הסלולר כפי שמפרוט בתנאי השימוש.

4. איסוף מידע והשימוש בו
4.1. הרשות רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר 
       הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באפליקציה על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות
       שינוי של האפליקציה המוצגת למשתמש) את האפליקציה, ו/או את השירותים, המידע והתכנים המוצעים
       באפליקציה וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר לשירותים ו/או מידע חדש ו/או מבצעים המוצעים על ידי
       הרשות, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים; בנוסף, רשאית הרשות לעשות שימוש במידע למטרות
       שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי 
       מדיניות הפרטיות.

4.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו בעת הרישום ו/או בעת
       עדכון נתוניו האישיים באפליקציה, והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה הרשות רשאית לשלוח למשתמש, מעת
       לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי 
      ופרסומי של הרשות ו/או של צדדים שלישיים (מובהר בזאת כי כל המידע שיועבר למשתמש תהא מבוצעת על
      ידי הרשות בלבד או גוף צד ג' המועסק לצורך כך על ידי הרשות, אך לא על ידי גוף צד ג' שאינו מועסק לצורך 
       כך על ידי הרשות). המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור מכל 
      הצדדים, והרשות מצדה מתחייבת לעצור כל התקשרות מצדה או מגורם צד ג' המועסק על ידה אל המשתמש.

5. מסירת מידע אישי לצד שלישי
5.1. הרשות מתחייבת כי לא תעביר פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו שנמסרו בעת
       הרישום ו/או בעת עדכון הנתונים באפליקציה, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

5.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

5.1.2. הרשות רשאית למסור את פרטי המשתמש האישיים לצדדים שלישיים אחרים הקשורים לתפעול אפליקציה
          זו בלבד, ובתנאי שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

5.1.3. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע
          המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האפליקציה ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי
          השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או להוראות כל דין.

5.1.4. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

5.1.5. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין הרשות ו/או מי מטעמה.

5.1.6. בכל מקרה בו תסבור הרשות, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרשות, של המשתמש ו/או
          של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.1.7. במקרה בו העבירה ו/או המחתה הרשות לצד שלישי את פעילותה באפליקציה ו/או את הפעלת האפליקציה
          או חלקים מתוכה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים 
          כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הרשות להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי 
       לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר בכל זמן.

5.3. יובהר כי אין הרשות אחראית לתכולת המידע או אמינותו של המידע הנשמר במכשיר של משתמש הקצה 
       באם משתמש הקצה ביצע במכשיר פעולה של "פריצה" הידועה גם בשם הלועזי Rooting/Jailbreak. כל
        אובדן מידע אישי או גניבת מידע אישי בעקבות פעילות זו אינה באחריות הרשות ולא יוכל משתמש הקצה
        לבוא בטענה כנגד הרשות בעניינים אלו.

6. אבטחת מידע 
    רשות שדות התעופה מגדירה מנגנוני אבטחה סבירים אשר תפקידם לוודא כמה שניתן כי האפליקציה והמידע
    המועבר בין האפליקציה לבין שרתי ומנגנוני החלפת המידע של הרשות נעשית בצורה מאובטחת ומוצפנת
    בשימוש בתעודות דיגיטאליות, ותחת הנחיות החוק.
    למרות האמור, הרשות אינה אחראית לאובדן מידע או פגיעה במכשיר הקצה הנגרם משימוש בלתי הולם של 
    משתמש הקצה במכשיר, בהפעלת אפליקציות מובייל לא סדורות או תקינות, בגישה לאתרי אינטרנט שיש בהם
    סיכון או בניסיונות פריצה שנעשות כנגד האפליקציה של הרשות משום סיבה שהיא.

7. הרשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. ככל שמדיניות הפרטיות
    תעודכן על ידי הרשות, הרשות תעדכן את דף זה באפליקציה כך שהמשתמש תמיד יוכל להתעדכן במדיניות
    הפרטיות, וכן תראה הודעה בנידון בכניסה הראשונה לאפליקציה לאחר העדכון. המשתמש לא יידרש לאשר
    המדיניות לאחר האישור הראשוני, ויכול להתנתק מהשרות בכל עת על פי שיקול דעתו.