חיפוש באתר
 

מועצת המנהלים

​​​​​​​​בראש רשות שדות התעופה מכהנת מועצה המונה 15 חברים: יושב ראש המועצה, שבעה חברים מקרב נציגי ציבור ושבעה מקרב עובדי המדינה. שר התחבורה, באישור הממשלה, ממנה את יו"ר מועצת הרשות ואת חבריה, לתקופת כהונה של 4 שנים. רשות שדות התעופה פועלת באמצעות מועצת הרשות והנהלתה.

במועצת הרשות פועלות שבע ועדות : ועדת כספים, ועדת בטיחות ובטחון, ועדת פיתוח, ועדת ביקורת, ועדת מנהל ארגון וכ"א, ועדת שתפ"א (שדות תעופה פנים ארציים) ומסופים והועדה לקשרים בינלאומיים. הועדות מתכנסות  לדיונים מקצועיים, כל אחת בתחום אחריותה. החלטות המתקבלות בוועדות מועברות לאישור מועצת הרשות.

מועצת הרשות מתווה את האסטרטגיה ואת המדיניות לפעילות הארגון בתחומי ניהול, תפעול ופיתוח שדות התעופה ובמסופי הגבול המצויים תחת אחריות רשות שדות התעופה. 

מועצת הרשות, על וועדותיה השונות, היא זו האחראית על פיקוח ובקרה שוטפים ביישום המדיניות בפועל ע"י הנהלת הרשות.