חיפוש באתר
 

קיימות

בשנת 2008 החליטה מועצת המנהלים של רש"ת, על גיבוש תכנית אסטרטגית לקידום נתב"ג כנמל תעופה "ירוק". מטרות התכנית כללו השגת שיפור הדרגתי ומתמשך בכל המדדים הסביבתיים הרלבנטיים לפעילות הרשות.

עקב ההשלכות הרחבות של התכנית, וההיבטים הציבוריים הכרוכים בה מחד וכן הצורך בהובלת צוותי עבודה הכוללים גורמים רבים ברש"ת ובנתב"ג, הוקמה וועדת היגוי עליונה להובלה ותמיכה בקידום התכנית, אשר כוללת את הגורמים הבכירים ואנשי המקצוע מהנהלת רש"ת ונתב"ג ובראשן עומד מנכ"ל הרשות.

וועדת ההיגוי עוסקת בשלושה מקבצי תחומים: רעש ממטוסים, מניעת זיהום מתשתיות וחיסכון במשאבים. בכל תחום פועלים מספר צוותי פעולה מקצועיים, כאשר היחידה לאיכות סביבה אחראית על תיאום עבודת הצוותים וקידום פעילותם.

צוותי עבודה בתחום הסביבתי :

 מים ושפכים
 
מניעת כניסת זיהומים למערכת השפכים
 הקטנת עלויות כוללות של צריכת המים והטיפול בשפכים
 ייעול וצמצום צריכת המים בפעילות נתב"ג ושאר מתקני רש"ת
 מציאת יעדים לשימוש במלוא עודפי הקולחים
 ייעול והקטנת צריכת המים אצל זכיינים ושותפים למט"ש בנתב"ג

פסולת ומיחזור

צמצום כמות הפסולת הנוצרת בנתב"ג
הפרדה ומחזור של שיעור ניכר מהפסולת
הקטנת העלויות הכוללות של הטיפול בפסולת
היערכות לתקינה עתידית להגברת שיעורי מחזור
שילוב הזכיינים והגורמים הנוספים בנתב"ג בפעילות
שיתוף וחשיפת קהל הנוסעים לפעילות מחזור הפסולת
הרחבת הפעילות לשתפ"א ומעברי הגבול

מניעת זיהום מדלקים

מניעת מפגעים סביבתיים כתוצאה מדליפות דלק ממתקני הרשות

מניעת זיהום מחומרים מסוכנים

וידוא עמידה בכל החוקים והתקנות הרלבנטיים
היערכות לתקנות ולדרישות נוספות
מניעת סיכונים סביבתיים עקב דליפות ושפיכות של חומרים מסוכנים

חסכון במשאבים

    חסכון באנרגיה :

    המשך הפעילות להתייעלות אנרגטית 
    פעילות לקידום מקורות וייצור אנרגיות נקיות
    שילוב יעדים כלכליים וסביבתיים, על פי ההסדרים הנוכחיים והעתידיים של חח"י ורשות שירותים ציבוריים 
          חשמל
    ייעול המערך התפעולי במקביל  לצמצום טביעת הרגל הסביבתית במתקני רש"ת, כגון קיצור משך ההסעה
          של מטוסים ושיפור מערך התחבורה היבשתית בנתב"ג.

    בניה ירוקה :

    קביעת עקרונות "בניה ירוקה" כסטנדרד מחייב בכל פרויקטי רש"ת
    הטמעת העקרונות והעלאת המודעות לבניה ירוקה
    הכנת נהלים ומדריך תכנון עבור כלל גורמי התכנון ברש"ת

    רכש ירוק :

    הטמעת עקרונות "רכש ירוק" כקו מנחה בפעילות רש"ת
    הכנת נוהל מנחה לחשיבה סביבתית  בהכנת מפרטי רכש
    התאמת מפרטי הרכש לעקרונות רכש ירוק