חיפוש באתר
 

מערכת ניהול סביבתית

הסבר על ISO14001 :

בנובמבר 2012 רשות שדות התעופה הוסמכה לתקן הישראלי והבינלאומי ISO 14001:2004 בתחום איכות הסביבה - לניהול, תפעול ואחזקה של שדות תעופה ומסופי גבול.

התקן מקנה יתרונות רבים בהם:

בחינת עמידה בכל החוקים והתקנות בתחומי איכות הסביבה ושיפור ממשקי עבודה עם הרגולטורים

הקטנת טביעת הרגל האקולוגית והפחתת אירועי זיהום הכוללת של פעילות רש"ת

מנגנוני בקרה עצמית

חסכון במשאבים

העצמת מודעות העובדים ושילובם בפעילות הסביבתית

הפגנת אחריות ציבורית

בקרה משופרת על מצב השטח  

באמצעות מערכת ניהול זו ניתן להגיע להישגים סביבתיים , לנצל באופן מיטבי משאבים ולהקטין את ההשפעות סביבתיות בארגון

תעודת הסמכה

מדיניות סביבתית :

רש"ת תפעל לניהול, פיתוח, תפעול ואחזקת מתקני הרשות באופן כלכלי ובר קיימא, מתוך ראייה ארוכת טווח ומחויבות לשמירת האיזון בין הצרכים הסביבתיים לבין הצרכים הכלכליים והתפעוליים של הרשות.

רש"ת תטמיע חוקים ותקנות להגנה על הסביבה, על מנת למנוע ולצמצם את הסיכונים והמפגעים הסביבתיים, בתחומים הבאים:

מטרדי רעש מטוסים
זיהום קרקע, מי נגר ומי תהום
טיפול בשפכים, ניצול קולחין וחסכון במים
איכות אויר
הפחתת פליטות גזי חממה וצמצום טביעת הרגל הפחמנית
טיפול בחומרים מסוכנים
ניהול פסולת, כולל הפחתה, מחזור והטמנה נאותה
חסכון באנרגיה
בניה ירוקה
רכש ירוק

ההנהלה תפעל  לשפר בהתמדה את ביצועי מערכת הגנת הסביבה, תוך שיתוף העובדים והמנהלים בארגון והידברות עם בעלי העניין, תוך שמירה על דרישות החוק.

המדיניות תיסקר אחת לשנה בהנהלה, לבחינת התאמתה ועדכונה בהתאם.