חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לרכישה עתידית ולהטמעת מערכת ניהול תוכן ארגוני של חברת דוקומנטום, בהתאם לתוצאות מכרז מרכזי מס' מממ-25-2010 לאספקת מוצר תוכנה ושירותים
מספר הודעה:
41
תאריך פרסום:
03/03/2016
תאריך סיום פרסום:
03/03/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום חתימת החוזה ועד 07.11.2016 ולכל תקופה נוספת ככל שיאריכה החשכ"ל
שם ספק/לקוח:
נס א.ט. בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר